F O T O 2 8

Grimmaische Straße 2

01129 Dresden

Tel. 01766 32 34 303

Sebastian Linda Audiovisual Artist 

Dirk Hilbert Oberbürgermeister der Stadt Dresden 2016

Christopher Stephen Dangellis

Kay Pyta


Peter Lames SPD Finanzbürgermeister Dresden

Polizeipräsident der Stadt Dresden Horst Kretschmar 2016